Autopedija

Šest poena za prolazak kroz žuto

Policija

Pravilnici o na?inu vo?enja evidencija o kaznenim poenima i oduzimanju voza?kih dozvola i o izvršenju mera zabrane upravljanja vozilom primenjiva?e se od 1. novembra i predvi?aju jasne procedure i uvo?enje jedinstvenog registra za kaznene poene.

Kazneni poeni izre?eni pravosnažnim odlukama nadležnih organa bi?e evidentirani u tom jedinstvenom Registru o kaznenim poenima voza?a, koji ?e se voditi u jedinstvenom informacionom sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Poeni više ne?e biti upisivani u službene beleške, ve? ?e biti zavedeni u kompjuterski sistem.

Kada voza? sakupi 18 poena, ostaje privremeno bez dozvole, a vreme do ponovnog dobijanja voza?ke dozvole nije ograni?eno i može trajati duže od dve godine.

Voza? kome je jednom ve? oduzeta dozvola zbog skupljenih 18 bodova slede?i put ?e izgubiti dozvolu ako skupi 15, pa zatim sa skupljenih 12 poena.

Poeni za saobra?ajne prekršaje se poništavaju posle dve godine.

Kada voza? dobije presudu o zabrani upravljanja zbog kaznenih bodova, prvo ?e morati da plati za sve prekršaje koje je u?inio.

Posle toga ?e morati da dobije zaštitnu meru koju odre?uje sud, zatim još 90 dana mirovanja, kada sledi novi lekarski pregled i obavezna predavanja u Agenciji za bezbednost saobra?aja.

Kada sve to završi mora?e da položi stru?ni ispit iz unapre?enja znanja iz bezbednosti saobra?aja i tek kada ispuni sve te uslove dobi?e ponovo voza?ku dozvolu.

Ako voza? napravi više prekršaja, kazneni poeni se odre?uju za svaki slu?aj, a izri?e se jedinstvena kazna, koja predstavlja zbir pojedina?no utvr?enih poena.

Kada ovlaš?eni radnik organizacione jedinice ministarstva, kod koje se voza? vodi u evidenciji, na osnovu uvida u registar, utvrdi da su za odre?enog voza?a ispunjeni propisani uslovi za oduzimanje dozvole, istog dana, a najkasnije u roku od tri dana, pokrenu?e postupak radi oduzimanja dozvole.

U rešenju o oduzimanju dozvole bi?e odre?en rok u kome je voza? dužan da preda dozvolu i taj rok ne može biti duži od tri dana od dana prijema rešenja.

Ovlaš?eni radnici ministarstva, na osnovu podataka iz registara, najkasnije u roku od pet dana od evidentiranja mere dostavljaju saopštenje o vremenu trajanja izre?ene mere.

Novi Zakon o bezbednosti saobra?aja na putevimapo?eo je da se primenjuje 10. decembra prošle godine.

Kazneni poeni su jedna od najvecih novina i primenjuju se od 1. januara ove godine i mogu se dobiti i za prekrsaje za koje nisu predvi?eni, ukoliko je njima izazvana saobra?ajna nezgoda.

Nema prekršaja za koje se moze dobiti samo jedan kazneni poen, osim ukoliko tim prekršajem nije izazvana saobra?ajna nezgoda, a voza? o?ednom može da dobije maksimalno 17 negativnih poena.

Tako se za nepropisno parkiranje, nekoriš?enje migavca, nepoštovanje prvenstva prolaza, nevezivanje pojasa, voza?u može upisati jedan negativan poen, ukoliko je tim radnjama izazavao saobra?ajnu nezgodu.

Dva boda su za nepropuštanje pešaka na peša?kom prelazu, kretanje u nedozvoljenom smeru u jednosmernoj ulici, vožnju pijane ili drogirane osobe na biciklu i motoru.

Za nezaustavljanje pored vozila za prevoz dece, kada mališani ulaze ili izlaze iz vozila, posedovanje i koriš?enje antiradar ure?aja, kao i za vožnju u stanju umerene alkoholisanosti, predvi?ena su tri poena.

?etiri boda su kazna za neprilago?enu brzinu, nebezbedno preticanje, nepropuštanje dece, slepih, invalida i osoba sa štakama na peša?kom prelazu.

Za upotrebu mobilnog telefona u vožnji, neispravne pneumatike i ure?aje za upravljanje, za vlasnike probne voza?ke dozvole koji upravlja autom bez prisustva iskusnijeg voza?a sa petogodišnjim iskustvom, predvi?eno je pet kaznenih poena.

Šest bodova je za voza?a koji pro?e kroz crveno i žuto svetlo, preti?e i obilazi s desne strane, vozi dete mla?e od 12 godina ili pijanu, ili drogiranu osobu na prednjem sedištu.

Sedam kaznenih bodova je za vožnju brzinom koja je od 51 do 70 kilometara na sat ve?a od dozvoljene, kao i vožnju trakom u kojoj je svetlosnim znakom zabranjeno kretanje.

Osam bodova je kazna za vožnju pod dejstvom narkotika, nepoštovanje znakova policijskog vozila koje se kre?e ispred, nezaustavljanje, ukoliko se vozilo kre?e ispred policijskog vozila koje daje znake upozorenja.

Za vožnju u stanju teške alkoholisanosti, uzimanje alkohola ili psihoaktivnih supstanci za vreme uvi?aja predvi?eno je 10 kaznenih poena, dok je za vožnju u stanju veoma teške alkoholisanosti predvi?eno 12 poena.

Vožnja bez dozvole, osim ako je dozvoli istekao rok važenja, vožnja sa više od dva promila alkohola u krvi, odbijanje alko-testa i testa na droge, vožnja no?u bez svetla, sankcionišu se sa 14 kaznenih poena.

Sa 15 bodova kažnjavaju se nasilni?ka vožnja i vožnja u stanju potpune alkoholisanosti, a ukoliko osoba bez voza?ke dozvole izazove i saobra?ajnu nesre?u, bi?e joj upisano 16 poena, dok se sa 17 bodova kažnjavaju vinovnici saobra?ajne nesre?e prilikom nasilni?ke vožnje.

Pro?itajte više o kaznenim poenima i prekršajima za koje su propisani.Komentari (1)Add Comment
...
napisao ivan i, November 03, 2010
prolazak kroz zuto, a sta se desava kad se u trenutku kad vozilo prolazi pored semafora i dolazi do promene svetla sa zelenog na zuto ko moze u tom trenutku da naglo da zaustavi vozilo i pogotovo ako se iza nalazi jos neko vozilo moze da izazove saobracajnu nezgodu, ja sam se nedavno vratio iz Nemacke gde je normalna pojava da se prodje na zuto i to pred policijom a ne naglo kocenje i izazivanje nezgode. Svaka cast pametnjakovicu koji je pisao zakon.

Ostavi komentar

smanji | povećaj

busy

Testovi korisnika

Ford Focus 1998-2004
Ocena vozaÄŤa
 
2.8
"Pre kupovine dobro videti ga sest u kola i dignuti ga 120km/h i od 80km/h glrdati dali se auto tr..."
Renault Clio 1998-2005
Ocena vozaÄŤa
 
3.2
"Moj savjet je da ovaj model zaobidjete!"
Alfa Romeo 156 1997-2006
Ocena vozaÄŤa
 
4.0
"Komentar Nisam vozio automobile visoke klase i ne mogu biti kompetentan za pravilno ocenjivanje, ..."
Opel Corsa 2000-2006
Ocena vozaÄŤa
 
4.2
"Preporucujem ovaj auto svima, 1.2 75ks"
Kazneni poeni

Auto Kredit Kalkulator

Kreditni Kalkulator
     
         

Polja ozna?ena sa * su obavezna. Auto kredit kalkulator je informativnog karaktera.